Oznam – zmena ceny tepla

Vážení vlastníci, Týmto Vám oznamujem, že spoločnosť ENGIE.sk nám oznámila nasledovné:   Vážený odberateľ tepla,   v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla čl. II. ods. 4 Vám oznamujeme, že Rozhodnutím č.0259/2022/T zo dňa 25.04.2022,  ktorým sa mení rozhodnutie č. 0109/2022/T  ÚRSO zo dňa 10.12. sa…

Zmena odvozných dní pre papier

Na základe oznámenia firmy OLO a.s. Bratislava Vám oznamujem, že nové odvozné dni pre papier sú streda a sobota. Zmena je platná od 18.04.2022. Prvý odvozný deň bol podľa nového harmonogramu dňa 20.04.2022. Informačná nálepka na nádobe bola aktualizovaná v…

Informácia k hlasovaniu otázok č.7 a č.8

Týmto by som chcela informovať vlastníkov bytov ohľadne hlasovania otázky č.7 a otázky č.8 nasledovne:   Otázky č.7 a č.8 v písomnom hlasovaní sú vyhodnotené podľa zákona a novely k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  Zákon 182/1993 §14b ods.4. Podľa tohto zákona a novely…

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania v dňoch od 06.12.2021 do 31.12.2021 od 18hod. do 31..12.2021 24,00hod.   v spoločných priestoroch domu o otázkach podľa oznámenia zverejneného dňa 28.11.2021 výveskou vo   vestibule domu vo vchodoch Súmračná 15-17.   Počet  bytov  v bytovom dome…