Dodatočné informácie k rekonštrukcií stúpačiek od spoločnosti Frivan

Vážení vlastníci bytov,

od  25.10.2016  do 11.11.2016  ( od 07:00 do ukončenia prác ) bude prebiehať výmena stúpačiek – trubiek SV (studená voda), TV (teplá voda), kanalizácie, plynu a vzduchotechniky. Presné dátumy realizácie  prác a obhliadok pre dané vchody si môžete prečítať v predošlom ozname: Harmonogram prác rekonštrukcie stúpačiek a obhliadok bytových WC .

Majitelia bytov musia zabezpečiť sprístupnenie bytov počas určených dní a v čase celého priebehu prác, nakoľko sa nedá konkrétne určiť čas pre byt a práce prebiehajú priebežne v celom dome po všetkých poschodiach.

V prípade nesprístupnenia bytu montážnej firme niektorým z vlastníkov, budú náklady spojené s prerušením prác, prípadným náhradným termínom potrebným na dokončovacie práce fakturované a vzniknutú škodu bude znášať vlastník, ktorý škodu zapríčinil.

 

V súvislosti s týmto oznámením upozorňujem všetkých vlastníkov bytov na ust. § 11 ods. 3 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, v zmysle ktorého:

(3) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám, alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu, alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt.

 

Harmonogram realizácie je teda záväzný :

Zabezpečte si, prosím, na tento Váš termín dovolenku, alebo dajte kľúč od Vášho bytu niekomu z rodiny, alebo známych a pod. Žiaľ, nie je možná žiadna výnimka, lebo by stroskotala výmena celej stúpačky !

Plánovaný postup prác, vzťahujúci sa na konkrétnu „stúpačku“ – t. j. vždy na všetky  byty nad sebou, je viazaný na sprístupnenie všetkých bytov v ten – ktorý deň podľa harmonogramu a je nasledovný:

1.deň prác – na konkrétnej „stúpačke“ sa začína demontážou bytových zásten a demontážou potrubí vody, kanalizácie , plynu a VZT na 1.- 8. podlaží a potom postupne prebiehajú montáže vzduchotechniky a kanalizácie od prízemia vyššie.

2. deň prác  – sa pokračuje montážou kanalizácie, SV,TÚV , plynových potrubí od prízemia vyššie, a dokončujú sa a  kompletujú bytové jadrá,  vypisujú sa montážne listy a karty vodomerov.

            Realizácia prác súvisiacich s výmenou rozvodov obmedzí užívateľov všetkých bytov konkrétnej „stúpačky“ tak, že počas prác bude prerušená dodávka studenej vody, teplej vody, plynu ako aj odvádzanie odpadových vôd (teda ani v prípade predzásobenia sa vodou nebude možné počas dňa používať WC a vypúšťať odpadové vody !!!).

 

Bytové jadro

Pri realizácii bude musieť byť demontovaná priečka ku stúpačkám na WC.

V prípade nezamurovaných jadier  (t.j. pôvodné drevené priečky) demontáž a spätnú montáž priečky zrealizuje dodávateľ.

Pokiaľ má niekto zamurovaný prístup k stúpačkám je potrebné, aby každý sprístupnil tento priestor.  Ak niekto tento úkon nemôže vykonať svojpomocne tak ho vykonajú pracovníci dodávateľa čo najšetrnejším spôsobom.

Zamurované jadro si dáva do pôvodného stavu vlastník bytu alebo po dohode so šéf montérom pri obhliadkach dňa  sa dohodne suma a za poplatok to vykonajú pracovníci dodávateľa po ukončení výmeny stúpačiek.

Pri realizácii bude musieť byť demontovaná stena ku stúpačkám na WC. Stena v pôvodnom stave (drevená priečka) bude demontovaná a  po ukončení prác daná do pôvodného stavu v cene diela. Pokiaľ má vlastník zamurovanú stenu, osadený geberit a pod., dodávateľ na základe obhliadky posúdi mieru prácnosti (napr. či je možné stenu jednoducho demontovať a umiestniť naspať) a na základe toho určí, či budú dané práce v rámci celkovej ceny alebo budú potrebné práce navýšiť (naviac práce). Naviac práce dodávateľ nacení a vlastník sa rozhodne, či objedná práce u f. FRIVAN, resp. si ich zabezpečí individuálne. Realizácia prác zabezpečovaných individuálne musí byť koordinovaná s postupom výmeny stúpačiek u vlastníka.  Náklady spojené s prácami naviac si hradí vlastník sám.

Kontakty:

Technik FRIVAN s.r.o. : Jurášek Matúš, +421 915 956 454

Predseda spoločenstva : RNDr. Štefan Karolčík, PhD, +421 908 705 749

 

Ďakujeme za Vašu spoluprácu, tím firmy FRIVAN s.r.o..