Oznámenie o vyhlásení písomného hlasovania

V súlade s § 14 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov predseda SVB Pekný Domov oznamuje, že v dňoch

18.decembra 2015 do 22. decembra 2015
v čase od 18.00 do 20.00 hod.

v priestoroch obytnej budovy Súmračná 15-23 v Bratislave uskutoční
písomné hlasovanie o nasledujúcich otázkach:

Otázka č. 1

Súhlasíte/nesúhlasíte s investičným zámerom „Obnovy a modernizácie obytnej budovy Súmračná 15-23 v Bratislave“, ktorý vychádza z prijatých záverov a uznesení schôdze Zhromaždenia konaného dňa 17.9.2015 a zahŕňa výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla a bytového vetrania?

Otázka č. 2

Súhlasíte/nesúhlasíte aby forma financovania investičného zámeru „Obnovy a modernizácie obytnej budovy Súmračná 15-23 v Bratislave“, bola v kombinácií:
• z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“), v súlade s aktuálne platným zákonom o ŠFRB v čase podania žiadosti do max. výšky 400 000,- € s DPH a s dobou splatnosti max. 20 rokov.
• z Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu (FPÚaO) do max. výšky 100.000,- € s DPH.

Otázka č. 3

Súhlasíte/nesúhlasíte s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB na investičný zámer „Obnovy a modernizácie obytnej budovy Súmračná 15-23 v Bratislave“, ktorý zahŕňa výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla a bytového vetrania?

Otázka č. 4

Súhlasíte/nesúhlasíte so splnomocnením predsedu SVB Pekný Domov k vybavovaniu a podpisovaniu právnych dokladov súvisiacich s financovaním investičného zámeru „Obnovy a modernizácie obytnej budovy Súmračná 15-23 v Bratislave“, pričom plnomocenstvo sa udeľuje najmä na úkony spojené s:
– vybavovaním úveru zo ŠFRB,
– podpisovaním úverovej zmluvy zo ŠFRB,
– zriadením záložného práva na účet Fondu prevádzky, údržby a opráv?

Otázka č. 5

Súhlasíte/nesúhlasíte so zabezpečením úveru zo ŠFRB na financovanie investičného zámeru „Obnovy a modernizácie obytnej budovy Súmračná 15-23 v Bratislave“ Fondom prevádzky, údržby a opráv bytového domu (FPÚaO) a vinkuláciou 3 mesačných splátok úveru v prospech ŠFRB na splátkovom účte klienta?

Svoj súhlas alebo nesúhlas s otázkami zaznačte v hlasovacom lístku symbolom „X“

Písomné hlasovanie začne prebiehať
18. decembra 2015 (piatok)
v spoločných priestoroch chodby vestibulu v časoch:

 

Súmračná č.15                              o 18,00 hod.

Súmračná č.17                              o 18,30 hod.

Súmračná č.19                              o 19,00 hod.

Súmračná č.21                              o 19,30 hod.

Súmračná č.23                              o 19,30 hod.

 

Prosíme vlastníkov a užívateľov bytov, aby si na hlasovanie priniesli preukaz totožnosti, alebo iné oprávnenie, ktoré im dovoľuje hlasovať v mene vlastníka.

Overovatelia písomného hlasovania:
p. MVDr. Jiřikovská Katarína, p. Franek Jozef