Oznam o postupe prác pri obnove bytového domu

Vážení vlastníci bytov obytného domu Súmračná 15 – 23

V súlade s rozhodnutím Zhromaždenia vlastníkov bytov Pekný Domov a zmluvnými  podmienkami pre poskytnutie úveru z prostriedkov ŠFRB na obnovu a modernizáciu nášho bytového domu, dovoľujem si Vás upozorniť na nasledujúce skutočnosti.

V mesiacoch september 2016 až február 2017 budú v našom obytnom dome podľa schválenej projektovej dokumentácie a pod dohľadom stavebného dozorcu prebiehať stavebné a modernizačné práce v nasledujúcej postupnosti:

  1. Od 5. septembra (pondelok) prebehne výmena hlavného domového vedenia HDV, dodanie a montáž prepäťovej ochrany silnoprúdových rozvodov, zhotovenie hlavného pospojovania, montáž senzorového a núdzového osvetlenia, zrekonštruovanie rozvádzačov v suteréne spoločných priestorov, vykáblovanie elektromerových rozvádzačov na poschodiach, výmena prívodov pre výťahy a montáž bytových telefónov.
  2. Od 24. októbra (pondelok) prebehne výmena stúpačkových rozvodov SV,TV, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky spojené s ochranným po-spojovaním a inštaláciou protipožiarnych prestupov a dodávka vodomerov SV,TV.
  3. Od 26. októbra (streda) prebehne dodávka, demontáž a montáž 5 ks výťahov spolu s opláštením pôvodnej výťahovej šachty sadrokartónom a jej natretím.

 

  • S týždenným harmonogramom realizovaných prác budú vlastníci bytových priestorov priebežne oboznamovaní prostredníctvom zverejnených oznamov.
  • Pri vykonávaných rekonštrukčných prácach je nevyhnutná osobná súčinnosť a spolupráca všetkých vlastníkov bytov. Vlastníci sú povinní sprístupniť svoje bytové priestory a vpustiť do nich pracovníkov dodávateľských firiem. V prípade, že tak neurobia, budú znášať všetky výdavky za vzniknuté škody a uhrádzať pokuty za omeškania.
  • Realizácia plánovaných rekonštrukčných prác si vyžaduje zabezpečenie úplnej priechodnosti spoločných chodbových priestorov a spoločných priestorov na medziposchodiach. Všetky veci musia byť z týchto priestorov odstránené.
  • Priestory kočikární budú čiastočne využívané ako šatne pre zamestnancov a skladisko stavebného materiálu. V prípade, že v kočikárňach skladujete veci, ktoré tam nepatria, žiadame Vás, aby ste ich z kočikárne vypratali.

 

Vážení vlastníci a užívatelia bytov v bytovom dome Súmračná 15 – 23. Počas realizácie prác na rekonštrukcii a obnove nášho bytového domu sa nám všetkým podstatne zníži komfort bývania a kvalita životného prostredia. Prosíme Vás o trpezlivosť, toleranciu a aktívnu spoluprácu pri hľadaní riešení vzniknutých problémov. Od nás všetkých závisí ako rýchlo a plynulo prebehnú plánované práce.

V prípade akýchkoľvek otázok na predpokladaný priebeh a realizáciu rekonštrukčných a modernizačných prác, neváhajte kontaktovať niektorého z členov Rady SVB Pekný Domov, alebo mňa osobne. (E-mail: svbpeknydomov17@gmail.com, Mobil: 0908 705749).

RNDr. Štefan Karolčík, PhD., predseda SVB Pekný Domov