Pozvánka – Zhromaždenie vlastníkov bytov Pekný Domov

Vážení vlastníci bytov Súmračná 15-23, 821 02 Bratislava,

dovoľujem si Vás pozvať na Zhromaždenie vlastníkov bytov Pekný Domov, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2018 o 18,00 hod. v miestnosti č. 271, na poschodí DK Ružinov.

Vaša aktívna účasť na zhromaždení je dôležitým predpokladom pre prijímanie zásadných rozhodnutí týkajúcich sa budúcnosti nášho SVB Pekný Domov.

 

P R O G R A M

schôdze Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov PEKNÝ DOMOV

konanej dňa

14. júna 2018 (štvrtok) o 18,00 hod. v miestnosti č.271 na poschodí DK Ružinov.

 

  1. Privítanie prítomných
  2. Správa o hospodárení SVB Pekný Domov v roku 2017
  3. Vyúčtovanie ročných nákladov za užívanie a správu bytov za rok 2017
  4. Voľba nového predsedu SVB Pekný Domov
  5. Rôzne (plán ďalších obnovovacích prác, výmena hlavných ističov…)
  6. Uznesenie
  7. Záver

Štefan Karolčík

predseda SVB Pekný Domov