Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov 14. 06. 2018

Bola pridaná zápisnica zo  zhromaždenia vlastníkov bytov:
Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov 14. 06. 2018

Nakoľko po naštudovaní zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č.205/2014 Z.z. bolo zistené, že novelizáciou tohto zákona sa zmenili podmienky hlasovania a zaviedli sa nové pravidlá pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov bytov podľa ktorých, musíme skonštatovať, že uznesenie týkajúce sa navýšenia príspevku do fondu opráv a údržby nie je v súlade s týmto zákonom.

Aj keď schôdza vlastníkov bytov trvá viac ako hodinu nie je  možné schváliť výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu  len nadpolovičnou väčšinou prítomných. Výšku preddavku je možné podľa tejto novely schváliť len nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov.  

Z uvedeného dôvodu teraz nebudeme zvyšovať príspevok do fondu opráv a údržby.

Predseda a rada SVB