Zhromaždenie vlastníkov bytov

P O Z V Á N K A
 

Pozývame Vás na schôdzu Zhromaždenia vlastníkov bytov dňa

27. júna 2017, v utorok o 18:00 hod.

v Malej sále na prízemí DK Ružinov

Program:

  1. Privítanie prítomných
  2. Správa o hospodárení SVB Pekný Domov v roku 2016
  3. Vyúčtovanie ročných nákladov za užívanie a správu bytov za rok 2016
  4. Zhodnotenie rekonštrukcie a obnovy nášho bytového domu spolufinancovanej z prostriedkov ŠFRB
  5. Rôzne (plán ďalších obnovovacích prác, upratovanie…)
  6. Uznesenie
  7. Záver

 

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

predseda SVB