Zhromaždenie vlastníkov bytov

P O Z V Á N K A
 

Pozývame Vás na schôdzu Zhromaždenia vlastníkov bytov dňa

15. júna 2016 (streda) o 18,00 hod.

DK Ružinov, vo Veľkej prednáškovej miestnosti č. 271

Program:

  1. Privítanie prítomných
  2. Správa o hospodárení SVB Pekný Domov v roku 2015
  3. Vyúčtovanie ročných nákladov za užívanie a správu bytov za rok 2015
  4. Aktuálny stav príprav rekonštrukcie a obnovy nášho bytového domu z prostriedkov ŠFRB
  5. Informácie o pripravovanej rekonštrukcii, zvolených technologických postupoch a plánovaných termínoch
  6. Rôzne (upratovanie, zavedenie optickej linky alternatívnych operátorov, iné)
  7. Uznesenie
  8. Záver

Na rokovanie boli prizvaní zástupcovia firiem, ktoré sa budú podieľať na obnove a rekonštrukcii nášho bytového domu a stavebný dozorca.

Vzhľadom na skutočnosť, že na rokovaní budú prijímané dôležité rozhodnutia, je vo Vašom záujme, ako vlastníka bytu, aby ste sa schôdze aktívne zúčastnili.