Informácia k hlasovaniu otázok č.7 a č.8

Týmto by som chcela informovať vlastníkov bytov ohľadne hlasovania otázky č.7 a otázky č.8 nasledovne:   Otázky č.7 a č.8 v písomnom hlasovaní sú vyhodnotené podľa zákona a novely k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  Zákon 182/1993 §14b ods.4. Podľa tohto zákona a novely…

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania v dňoch od 06.12.2021 do 31.12.2021 od 18hod. do 31..12.2021 24,00hod.   v spoločných priestoroch domu o otázkach podľa oznámenia zverejneného dňa 28.11.2021 výveskou vo   vestibule domu vo vchodoch Súmračná 15-17.   Počet  bytov  v bytovom dome…

Oznam – Revízia plynu

Dňa 28.07.2021 v čase od 16:00 – 18:30 hod. sa uskutoční v spolupráci so Spoločenstvom Pekný domov opakovaná revízia plynoinšatlácie podľa STN 38 6442/43 vyhlášky č.:508/2009 Z.z.. Revízia bude vykonávať firma Komplet s.r.o., Bratislava. Týmto žiadam vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby v uvedenom…

Oznam

Na základe rozhodnutia Rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Pekný domov zo dňa 23.6.2021 sa v tomto rizikovom období nebude zvolávať Zhromaždenie vlastníkov bytového domu. Hlasovania budú prebiehať písomnou formou. Týmto vyzývam vlastníkov bytov, ktorí by sa chceli zúčastniť…