Zhromaždenie vlastníkov bytov

P O Z V Á N K A
 

Pozývame Vás na schôdzu Zhromaždenia vlastníkov bytov dňa

17. septembra 2015, vo štvrtok o 18,00 hod.

v jedálni Základnej školy na Ostredkovej 14.

Program:

  1. Privítanie prítomných
  2. Aktuálny stav projektových príprav k podaniu žiadosti o pôžičku zo ŠFRB na rekonštrukciu a obnovu nášho domu
  3. Alternatívne možnosti postupnej, viacročnej modernizácie nášho bytového domu
  4. Stanovy SVB Pekný Domov a Domový Poriadok SVB Pekný Domov
  5. Nové spôsoby informovania vlastníkov bytov o aktuálnom dianí v SVB Pekný Domov,  činnosti Rady a predsedu SVB Pekný Domov
  6. Rôzne
  7. Uznesenie
  8. Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že na rokovaní budú prijímané dôležité rozhodnutia, je vo Vašom záujme, ako vlastníka bytu, aby ste sa schôdze aktívne zúčastnili.

 

Bratislava 6.9.2015                                                                   RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

predseda SVB