Stretnutie ohľadom poriadku a bezpečnosti na Ostredkoch

Vážení susedia,

dobre vieme, aké „veci sa dejú“ na detskom ihrisku pri našom bytovom dome. Poslanci za Ostredky sa rozhodli zvolať stretnutie s obyvateľmi za účasti riaditeliek oboch škôl (základná aj stredná športová), zástupcov štátnej a mestskej polície a samozrejme aj za účasti starostu Martina Chrena  ohľadom tohto problému.

Ak teda máte konštruktívne nápady a riešenia tejto problematiky ste vítaní na tomto stretnutí, ktoré sa uskutoční

v Pondelok 9.9.2019 o 17:00 v jedálni na ZŠ Ostredková.

Viac info na:

Stretnutie ohľadom poriadku a bezpečnosti na Ostredkoch

 

 

Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov 14. 06. 2018

Bola pridaná zápisnica zo  zhromaždenia vlastníkov bytov:
Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov 14. 06. 2018

Nakoľko po naštudovaní zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č.205/2014 Z.z. bolo zistené, že novelizáciou tohto zákona sa zmenili podmienky hlasovania a zaviedli sa nové pravidlá pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov bytov podľa ktorých, musíme skonštatovať, že uznesenie týkajúce sa navýšenia príspevku do fondu opráv a údržby nie je v súlade s týmto zákonom.

Aj keď schôdza vlastníkov bytov trvá viac ako hodinu nie je  možné schváliť výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu  len nadpolovičnou väčšinou prítomných. Výšku preddavku je možné podľa tejto novely schváliť len nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov.  

Z uvedeného dôvodu teraz nebudeme zvyšovať príspevok do fondu opráv a údržby.

Predseda a rada SVB

Výzva – Voľba nového predsedu SVB Pekný Domov

Vážení vlastníci bytov Súmračná 15-23, 821 02 Bratislava,

v súvislosti s voľbou nového predsedu SVB Pekný Domov Vás predseda a členovia Rady SVB žiadajú, aby ste zvážili kandidatúru na túto pozíciu a oznámili ju súčasnému predsedovi SVB ešte pred uskutočnením plánovaného zhromaždenia vlastníkov bytov, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2018 o 18,00 hod. v miestnosti č. 271, na poschodí DK Ružinov.

Ďakujeme.

Predseda a členovia Rady SVB