Náhradný termín na revíziu plynu

Oznamujem Vám, že

náhradný termín na revíziu plynu bude dňa 12.10.2021 od 16,30hod.

presne neviem v akom čase k Vám prídu, takže prosím zdržiavajte sa doma od 16,30hod.  Z dôvodu bezpečnosti proti úniku plynu, resp. výbuchu plynu Vás žiadam o prítomnosť v uvedenom čase.

Revízny technik predpokladá výkon maximálne do 19,00hod.

V prípade, že z nejakého nutného dôvodu nebudete môcť zabezpečiť prístup revíznemu technikovi, nahláste mi tento dôvod.

V prípade, že máte elektrický sporák, tiež revízny technik zisťuje v stúpačke, či neuniká plyn.

Prajem pekný deň

Ing.Kunáková Eva

SVB Pekný domov

 

Oznam – Revízia plynu

Dňa 28.07.2021 v čase od 16:00 – 18:30 hod. sa uskutoční v spolupráci so Spoločenstvom Pekný domov opakovaná revízia plynoinšatlácie podľa STN 38 6442/43 vyhlášky č.:508/2009 Z.z.. Revízia bude vykonávať firma Komplet s.r.o., Bratislava.

Týmto žiadam vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby v uvedenom čase sprístupnili svoje byty ku kontrole plynomerov a plynových spotrebičov a mali pripravený prístup k napojeniu sporákov a otvorený prístup k plynomerom.

Revízia bude prebiehať od najvyššieho poschodia smerom dolu. Doba trvania prehliadky v jednom byte cca 5 min.

V prípade, že nebudete môcť sprístupniť byt v uvedenom čase, revízny technik následne individuálne po dohode s vlastníkom bytu dohodne náhradný termín vykonania revízie plynomeru a plynových spotrebičov.

Pre stanovenie náhradného termínu je potrebné nahlásiť Vaše telefónne číslo predsedovi Spoločenstva telefonicky, resp. emailom a tiež termín a čas , kedy je možné uskutočniť revíziu vo Vašom byte.

Tel.: č.:0948 426 968

Email: kunakovae@gmail.com

Náhradný termín a čas prosím nahlásiť do 28.7.2021 predsedovi Spoločenstva, alebo do schránky Spoločenstva (Súmračná 17), alebo členovi Rady v príslušnom vchode.

Ďakujem

Ing. Kunáková Eva

Predseda

SVB Pekný domov

Oznam

Na základe rozhodnutia Rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Pekný domov zo dňa 23.6.2021 sa v tomto rizikovom období nebude zvolávať Zhromaždenie vlastníkov bytového domu.

Hlasovania budú prebiehať písomnou formou.
Týmto vyzývam vlastníkov bytov, ktorí by sa chceli zúčastniť ako overovatelia písomných hlasovaní, nech sa prihlásia u predsedu SVB Pekný domov do 15.07.2021.

Kontakt:
email:kunakovae@gmail.com
tel.: 0948 426 968.

Ing.Kunáková Eva
Predseda SVB Pekný domov
Rada spoločenstva SVB Pekný domov

Oznam – Príloha k vyúčtovaniu za rok 2020

Na základe stanoviska Ministerstva financií SR k problematike predloženia ročného vyúčtovania a hlasovania vlastníkov počas pandémie v súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa vyúčtovanie týkajúce sa bytového domu a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome predlžuje do 31. júla 2021.

Dňa 11.6.2020 som prevzala od firmy ENBRA SLOVAKIA, s.r.o. Prílohu – “Detailné rozpočítanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie za jednotlivé byty Súmračná 15-23.“ – ktoré Vám bude doručené v najbližších dňoch k Vyúčtovaniu nákladov ÚK, TÚV, SV… za rok 2020.

Údaje uvedené v podklade od firmy ENBRA SLOVAKIA, s.r.o. sú už zahrnuté vo Vyúčtovaní nákladov ÚK, TÚV, SV… za rok 2020 na 1.strane v prvom riadku-Ústredné kúrenie, ktoré ste už obdržali.

 

Ing. Kunáková Eva

Predseda

SVB Pekný domov

 

Oznam – zmena ceny vody

Na základe rozhodnutia č. 0016/2020/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 10.8.2020 upravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. cenu za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody nasledovne:

 

Výroba a dodávka pitnej vody: do 13.8.2020 – 0,9359 Eur/m3 /bez DPH/

od 14.8.2020 – 1,0135 Eur/m3 /bez DPH/

 

Odvádzanie odpadovej vody :  do 13.8.2020 – 0,9216 Eur/m3 /bez DPH/

od 14.8.2020 – 0,9985 Eur/m3 /bez DPH/

 

 

Rádiový odpočet je spravený. Samostatne sa stav vodomerov nenahlasuje na BVS.

Oznam o odstávke teplej a studenej vody

Vážení členovia SVB Pekný Domov

oznamujeme Vám, že dňa

 22.07.2020 v čase od 7:15 do 14:00

bude z dôvodu chemického čistenia výmenníkov ÚK a TÚV odstavená teplá aj studená voda vo vašom bytovom dome.

  

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Bratislava