Informácia – rekonštrukcia vstupných externých schodov

V roku 2022, po našetrení finančných prostriedkov na účte  Fondu opráv a údržby  plánujeme vykonať  rekonštrukciu vstupných externých schodov vo všetkých vchodoch nášho bytového domu a to  vzhľadom k tomu, že tieto schody sú už opotrebované a predstavujú riziko pre obyvateľov domu, sú v havarijnom sta a je nutné túto rekonštrukciu – opravu zrealizovať čo najskôr.

Rekonštrukcia sa bude realizovať z vlastných našetrených finančných prostriedkov na účte Fondu opráv a údržby.

Po dohode s členmi rady bude realizovať túto rekonštrukciu firma PFB, s.r.o. ktorá vykoná rekonštrukciu externých vstupných schodov.

 

Predpokladaná cena na rekonštrukciu za jeden vchod  bude cca 9.000EUR.

 

Realizácia rekonštrukcie a dokončenie sa predpokladá do 31.05.2022

Výmena vchodových brán nie je zahrnutá v cene.

Ing.Kunáková Eva

SVB Pekný domov

Informácia k hlasovaniu otázok č.7 a č.8

Týmto by som chcela informovať vlastníkov bytov ohľadne hlasovania otázky č.7 a otázky č.8 nasledovne:

 

Otázky č.7 a č.8 v písomnom hlasovaní sú vyhodnotené podľa zákona a novely k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  Zákon 182/1993 §14b ods.4.

Podľa tohto zákona a novely k tomuto zákonu  platí – na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sa zúčastnili písomného hlasovania.

Pre nás slúžia výsledky hlasovania týchto otázok ako prieskum vlastníkov bytov, informácia, ako a či by chceli mať vlastníci bytov  chodník v týchto častiach.

Tieto otázky slúžia pre našu informáciu a tiež pre informáciu pre Mestskú časť Ružinov.

Chodníky sa nebudú realizovať na základe tohto hlasovania, keďže mestská časť Ružinov požadovala pre realizáciu chodníkov, aby nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov súhlasila s takouto realizáciou.

Uvedené výsledky z hlasovania budú postúpené Miestnemu úradu Ružinov.

 

 

Otázka č. 7 – Vzhľadom k hore uvedenému sa realizácia chodníkov nebude realizovať .

 

Otázka č.8 –  Aktuálna informácia – Mestská časť Ružinov má viacero alternatív a  v priebehu tohto roka plánuje zrealizovať chodník. Keď bude rozhodnuté kadiaľ pôjde podáme informáciu.

 

Bratislava, 17.1.2022

Ing.Kunáková Eva

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania
v dňoch od 06.12.2021 do 31.12.2021 od 18hod. do 31..12.2021 24,00hod.

 

v spoločných priestoroch domu o otázkach podľa oznámenia zverejneného dňa 28.11.2021 výveskou vo   vestibule domu vo vchodoch Súmračná 15-17.

 

Počet  bytov  v bytovom dome je 80

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  – 61

Počet nezúčastnených na hlasovaní –  19

 

Výsledok hlasovania nasledovný:

 

K otázke 1:    Návrh na voľbu zapisovateľov zápisnice z písomného hlasovania  Kunáková Eva, Jozef Franek

Výsledok hlasovania: Za: 60 Proti: 0 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený 

 

K otázke 2:    Návrh na  voľbu overovateľov zápisnice z písomného hlasovania Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský

Výsledok hlasovania: Za: 60 Proti: 0 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 3:    Návrh na   voľbu univerzálnych overovateľov pre písomné hlasovanie Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský, Milan Špánik, Jozef Franek, Štefan Karolčík, Peter Matoušek

Výsledok hlasovania: Za: 59 Proti: 0 Zdržal sa: 2

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 4:    Návrh plánu investícií a opráv r. 2022. Oprava externých schodov     a vstupné priestory do jednotlivých vchodov, Oprava a výmena vedľajších vchodových        dverí zo strany ihriska

Výsledok hlasovania: Za: 55 Proti: 5 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 5:    Návrh s pokračovaním funkcie  správcu Ing.Kunáková Eva , aby zotrvala  vo funkcii predsedu na nasledujúce volebné  obdobie 

Výsledok hlasovania: Za: 57 Proti: 2 Zdržal sa: 2

Návrh bol  schválený.

 

K otázke 6:    Návrh s pokračovaním funkcie  členov Rady Milan Špánik, Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský, Jozef Franek, Štefan Karolčík, Peter Matoušek , aby zotrvali vo funkcii členov Rady na nasledujúce volebné obdobie 

Výsledok hlasovania: Za: 59 Proti: 0 Zdržal sa: 2

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 7:    Návrh na vybudovanie chodníka pred naším domom s úbytkom zelene z dôvodu realizácie chodníka pre bezpečnosť prechádzania

Výsledok hlasovania: Za: 34 Proti: 26 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 8:    Návrh na vybudovanie chodníka pred naším domom od rohu centrály strany Smer za parkovacími miestami pred bytovým domom a napojením sa na križovatku na rohu Polárnej ul. na ďalšiu časť chodníka

Výsledok hlasovania: Za: 36 Proti: 21 Zdržal sa: 4

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 9:    Návrh na zvýšenie fondu opráv a údržby o 0,20EUR/m2

Výsledok hlasovania: Za: 50 Proti: 10 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 10:    Návrh na zvýšenie fondu opráv a údržby každoročne o mieru inflácie vždy k 1.1. príslušného roka

Výsledok hlasovania: Za: 46 Proti: 14 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

Zhrnutie:

 

Otázka č.1    bola schválená

Otázka č. 2    bola schválená

Otázka č. 3    bola schválená

Otázka č. 4    bola schválená

Otázka č. 5    bola schválená

Otázka č. 6    bola schválená

Otázka č. 7    bola schválená

Otázka č. 8    bola schválená

Otázka č. 9    bola schválená

Otázka č.10    bola schválená

 

Zápisnicu z písomného hlasovania vyhotovil v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z.    v platnom znení, predseda Ing.Kunáková Eva a člen Rady Jozef Franek SVB Pekný domov, Súmračná 17, 821 02 Bratislava.

 

Neoddeliteľnou prílohou zápisnice sú hlasovacie lístky vlastníkov bytov v dome.

 

Kompletnú zápisnicu o hlasovaní je možne vidieť na stránke SVB,

alebo osobne u správcu SVB p. Ing.Kunáková Eva.

Náhradný termín na revíziu plynu

Oznamujem Vám, že

náhradný termín na revíziu plynu bude dňa 12.10.2021 od 16,30hod.

presne neviem v akom čase k Vám prídu, takže prosím zdržiavajte sa doma od 16,30hod.  Z dôvodu bezpečnosti proti úniku plynu, resp. výbuchu plynu Vás žiadam o prítomnosť v uvedenom čase.

Revízny technik predpokladá výkon maximálne do 19,00hod.

V prípade, že z nejakého nutného dôvodu nebudete môcť zabezpečiť prístup revíznemu technikovi, nahláste mi tento dôvod.

V prípade, že máte elektrický sporák, tiež revízny technik zisťuje v stúpačke, či neuniká plyn.

Prajem pekný deň

Ing.Kunáková Eva

SVB Pekný domov

 

Oznam – Revízia plynu

Dňa 28.07.2021 v čase od 16:00 – 18:30 hod. sa uskutoční v spolupráci so Spoločenstvom Pekný domov opakovaná revízia plynoinšatlácie podľa STN 38 6442/43 vyhlášky č.:508/2009 Z.z.. Revízia bude vykonávať firma Komplet s.r.o., Bratislava.

Týmto žiadam vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby v uvedenom čase sprístupnili svoje byty ku kontrole plynomerov a plynových spotrebičov a mali pripravený prístup k napojeniu sporákov a otvorený prístup k plynomerom.

Revízia bude prebiehať od najvyššieho poschodia smerom dolu. Doba trvania prehliadky v jednom byte cca 5 min.

V prípade, že nebudete môcť sprístupniť byt v uvedenom čase, revízny technik následne individuálne po dohode s vlastníkom bytu dohodne náhradný termín vykonania revízie plynomeru a plynových spotrebičov.

Pre stanovenie náhradného termínu je potrebné nahlásiť Vaše telefónne číslo predsedovi Spoločenstva telefonicky, resp. emailom a tiež termín a čas , kedy je možné uskutočniť revíziu vo Vašom byte.

Tel.: č.:0948 426 968

Email: kunakovae@gmail.com

Náhradný termín a čas prosím nahlásiť do 28.7.2021 predsedovi Spoločenstva, alebo do schránky Spoločenstva (Súmračná 17), alebo členovi Rady v príslušnom vchode.

Ďakujem

Ing. Kunáková Eva

Predseda

SVB Pekný domov

Oznam

Na základe rozhodnutia Rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Pekný domov zo dňa 23.6.2021 sa v tomto rizikovom období nebude zvolávať Zhromaždenie vlastníkov bytového domu.

Hlasovania budú prebiehať písomnou formou.
Týmto vyzývam vlastníkov bytov, ktorí by sa chceli zúčastniť ako overovatelia písomných hlasovaní, nech sa prihlásia u predsedu SVB Pekný domov do 15.07.2021.

Kontakt:
email:kunakovae@gmail.com
tel.: 0948 426 968.

Ing.Kunáková Eva
Predseda SVB Pekný domov
Rada spoločenstva SVB Pekný domov