Výpis o výsledkoch písomného hlasovania

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania
v dňoch od 06.12.2021 do 31.12.2021 od 18hod. do 31..12.2021 24,00hod.

 

v spoločných priestoroch domu o otázkach podľa oznámenia zverejneného dňa 28.11.2021 výveskou vo   vestibule domu vo vchodoch Súmračná 15-17.

 

Počet  bytov  v bytovom dome je 80

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  – 61

Počet nezúčastnených na hlasovaní –  19

 

Výsledok hlasovania nasledovný:

 

K otázke 1:    Návrh na voľbu zapisovateľov zápisnice z písomného hlasovania  Kunáková Eva, Jozef Franek

Výsledok hlasovania: Za: 60 Proti: 0 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený 

 

K otázke 2:    Návrh na  voľbu overovateľov zápisnice z písomného hlasovania Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský

Výsledok hlasovania: Za: 60 Proti: 0 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 3:    Návrh na   voľbu univerzálnych overovateľov pre písomné hlasovanie Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský, Milan Špánik, Jozef Franek, Štefan Karolčík, Peter Matoušek

Výsledok hlasovania: Za: 59 Proti: 0 Zdržal sa: 2

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 4:    Návrh plánu investícií a opráv r. 2022. Oprava externých schodov     a vstupné priestory do jednotlivých vchodov, Oprava a výmena vedľajších vchodových        dverí zo strany ihriska

Výsledok hlasovania: Za: 55 Proti: 5 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 5:    Návrh s pokračovaním funkcie  správcu Ing.Kunáková Eva , aby zotrvala  vo funkcii predsedu na nasledujúce volebné  obdobie 

Výsledok hlasovania: Za: 57 Proti: 2 Zdržal sa: 2

Návrh bol  schválený.

 

K otázke 6:    Návrh s pokračovaním funkcie  členov Rady Milan Špánik, Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský, Jozef Franek, Štefan Karolčík, Peter Matoušek , aby zotrvali vo funkcii členov Rady na nasledujúce volebné obdobie 

Výsledok hlasovania: Za: 59 Proti: 0 Zdržal sa: 2

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 7:    Návrh na vybudovanie chodníka pred naším domom s úbytkom zelene z dôvodu realizácie chodníka pre bezpečnosť prechádzania

Výsledok hlasovania: Za: 34 Proti: 26 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 8:    Návrh na vybudovanie chodníka pred naším domom od rohu centrály strany Smer za parkovacími miestami pred bytovým domom a napojením sa na križovatku na rohu Polárnej ul. na ďalšiu časť chodníka

Výsledok hlasovania: Za: 36 Proti: 21 Zdržal sa: 4

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 9:    Návrh na zvýšenie fondu opráv a údržby o 0,20EUR/m2

Výsledok hlasovania: Za: 50 Proti: 10 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 10:    Návrh na zvýšenie fondu opráv a údržby každoročne o mieru inflácie vždy k 1.1. príslušného roka

Výsledok hlasovania: Za: 46 Proti: 14 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

Zhrnutie:

 

Otázka č.1    bola schválená

Otázka č. 2    bola schválená

Otázka č. 3    bola schválená

Otázka č. 4    bola schválená

Otázka č. 5    bola schválená

Otázka č. 6    bola schválená

Otázka č. 7    bola schválená

Otázka č. 8    bola schválená

Otázka č. 9    bola schválená

Otázka č.10    bola schválená

 

Zápisnicu z písomného hlasovania vyhotovil v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z.    v platnom znení, predseda Ing.Kunáková Eva a člen Rady Jozef Franek SVB Pekný domov, Súmračná 17, 821 02 Bratislava.

 

Neoddeliteľnou prílohou zápisnice sú hlasovacie lístky vlastníkov bytov v dome.

 

Kompletnú zápisnicu o hlasovaní je možne vidieť na stránke SVB,

alebo osobne u správcu SVB p. Ing.Kunáková Eva.