Oznam – zmena ceny tepla

Vážení vlastníci,

Týmto Vám oznamujem, že spoločnosť ENGIE.sk nám oznámila nasledovné:

 

Vážený odberateľ tepla,

 

v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla čl. II. ods. 4 Vám oznamujeme, že Rozhodnutím č.0259/2022/T zo dňa 25.04.2022,  ktorým sa mení rozhodnutie č. 0109/2022/T  ÚRSO zo dňa 10.12. sa pre regulovaný subjekt Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.  s účinnosťou od 1. mája 2022 do 31. decembra 2022 sa menia ceny tepla nasledovne:

pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0513 €/kWh (pôvodná cena 0,0458 €/kWh)

fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 242,1136 €/kW (pôvodná cena 268,2657 €/kW)

 

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.  takto reagovala na zmenu ceny nakupovaného tepla.

 

engie.sk

Prvá ružinovská spoločnosť,a.s.

člen Skupiny ENGIE
Jarošova 1
831 03  Bratislava

 

Ing.Kunáková Eva

SVB Pekný domov

 

Zmena odvozných dní pre papier

Na základe oznámenia firmy OLO a.s. Bratislava Vám oznamujem, že nové odvozné dni pre papier sú streda a sobota.
Zmena je platná od 18.04.2022.
Prvý odvozný deň bol podľa nového harmonogramu dňa 20.04.2022.
Informačná nálepka na nádobe bola aktualizovaná v prvý odvozný deň.

 

Ing.Kunáková Eva
SVB Pekný domov

Informácia – odsúhlasená oprava – rekonštrukcia vstupných priestorov

Vážení vlastníci,

touto cestou by som Vás chcela informovať o termíne
plánovanej oprave-rekonštrukcii externého vstupu do vchodov bytového domu.
Na základe oznámenia od firmy PFB, s.r.o. Vám oznamujem, že s prácami
sa začne v utorok

dňa 19.04.2022 o 8,00hod.

Realizácia sa začína vchodom Súmračná 15 a následne sa bude pokračovať
ďalšími vchodmi (cca 1vchod za týždeň podľa počasia a schnutia materiálu).
Predpokladá sa, že celková oprava-rekonštrukcia bude trvať do 31.05.2022.
Upozorňujem, že v období, keď sa nebude môcť prechádzať hlavným vchodom,
kde sú externé schody, bude k dispozícii prechod cez zadné dvere za výťahom,
ktoré slúžia ako únikový východ z domu.
Vzhľadom k tomu, vlastníci domu si prevezmú kľúče od zadných dvier
smerujúcich k ihrisku v čase, ktorý bude včas oznámený.

Ing.Kunáková Eva
SVB Pekný Domov

Oznam o odstávke ÚK a TÚV

Vážení členovia SVB Pekný Domov

oznamujeme Vám, že dňa

05.04.2022, v čase od 08:00 do 12:00 hod

bude prerušená dodávka ÚK a TÚ z dôvodu  plánovanej výmeny meracej súpravy TÚV a ÚK a vodomerov dopúšťania v OST -771 Súmračná .

 

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Bratislava

 

Informácia – rekonštrukcia vstupných externých schodov

V roku 2022, po našetrení finančných prostriedkov na účte  Fondu opráv a údržby  plánujeme vykonať  rekonštrukciu vstupných externých schodov vo všetkých vchodoch nášho bytového domu a to  vzhľadom k tomu, že tieto schody sú už opotrebované a predstavujú riziko pre obyvateľov domu, sú v havarijnom sta a je nutné túto rekonštrukciu – opravu zrealizovať čo najskôr.

Rekonštrukcia sa bude realizovať z vlastných našetrených finančných prostriedkov na účte Fondu opráv a údržby.

Po dohode s členmi rady bude realizovať túto rekonštrukciu firma PFB, s.r.o. ktorá vykoná rekonštrukciu externých vstupných schodov.

 

Predpokladaná cena na rekonštrukciu za jeden vchod  bude cca 9.000EUR.

 

Realizácia rekonštrukcie a dokončenie sa predpokladá do 31.05.2022

Výmena vchodových brán nie je zahrnutá v cene.

Ing.Kunáková Eva

SVB Pekný domov

Informácia k hlasovaniu otázok č.7 a č.8

Týmto by som chcela informovať vlastníkov bytov ohľadne hlasovania otázky č.7 a otázky č.8 nasledovne:

 

Otázky č.7 a č.8 v písomnom hlasovaní sú vyhodnotené podľa zákona a novely k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  Zákon 182/1993 §14b ods.4.

Podľa tohto zákona a novely k tomuto zákonu  platí – na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sa zúčastnili písomného hlasovania.

Pre nás slúžia výsledky hlasovania týchto otázok ako prieskum vlastníkov bytov, informácia, ako a či by chceli mať vlastníci bytov  chodník v týchto častiach.

Tieto otázky slúžia pre našu informáciu a tiež pre informáciu pre Mestskú časť Ružinov.

Chodníky sa nebudú realizovať na základe tohto hlasovania, keďže mestská časť Ružinov požadovala pre realizáciu chodníkov, aby nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov súhlasila s takouto realizáciou.

Uvedené výsledky z hlasovania budú postúpené Miestnemu úradu Ružinov.

 

 

Otázka č. 7 – Vzhľadom k hore uvedenému sa realizácia chodníkov nebude realizovať .

 

Otázka č.8 –  Aktuálna informácia – Mestská časť Ružinov má viacero alternatív a  v priebehu tohto roka plánuje zrealizovať chodník. Keď bude rozhodnuté kadiaľ pôjde podáme informáciu.

 

Bratislava, 17.1.2022

Ing.Kunáková Eva

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania

Výpis o výsledkoch písomného hlasovania
v dňoch od 06.12.2021 do 31.12.2021 od 18hod. do 31..12.2021 24,00hod.

 

v spoločných priestoroch domu o otázkach podľa oznámenia zverejneného dňa 28.11.2021 výveskou vo   vestibule domu vo vchodoch Súmračná 15-17.

 

Počet  bytov  v bytovom dome je 80

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov  – 61

Počet nezúčastnených na hlasovaní –  19

 

Výsledok hlasovania nasledovný:

 

K otázke 1:    Návrh na voľbu zapisovateľov zápisnice z písomného hlasovania  Kunáková Eva, Jozef Franek

Výsledok hlasovania: Za: 60 Proti: 0 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený 

 

K otázke 2:    Návrh na  voľbu overovateľov zápisnice z písomného hlasovania Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský

Výsledok hlasovania: Za: 60 Proti: 0 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 3:    Návrh na   voľbu univerzálnych overovateľov pre písomné hlasovanie Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský, Milan Špánik, Jozef Franek, Štefan Karolčík, Peter Matoušek

Výsledok hlasovania: Za: 59 Proti: 0 Zdržal sa: 2

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 4:    Návrh plánu investícií a opráv r. 2022. Oprava externých schodov     a vstupné priestory do jednotlivých vchodov, Oprava a výmena vedľajších vchodových        dverí zo strany ihriska

Výsledok hlasovania: Za: 55 Proti: 5 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 5:    Návrh s pokračovaním funkcie  správcu Ing.Kunáková Eva , aby zotrvala  vo funkcii predsedu na nasledujúce volebné  obdobie 

Výsledok hlasovania: Za: 57 Proti: 2 Zdržal sa: 2

Návrh bol  schválený.

 

K otázke 6:    Návrh s pokračovaním funkcie  členov Rady Milan Špánik, Jiřikovská Katarína, Michal Jaslovský, Jozef Franek, Štefan Karolčík, Peter Matoušek , aby zotrvali vo funkcii členov Rady na nasledujúce volebné obdobie 

Výsledok hlasovania: Za: 59 Proti: 0 Zdržal sa: 2

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 7:    Návrh na vybudovanie chodníka pred naším domom s úbytkom zelene z dôvodu realizácie chodníka pre bezpečnosť prechádzania

Výsledok hlasovania: Za: 34 Proti: 26 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 8:    Návrh na vybudovanie chodníka pred naším domom od rohu centrály strany Smer za parkovacími miestami pred bytovým domom a napojením sa na križovatku na rohu Polárnej ul. na ďalšiu časť chodníka

Výsledok hlasovania: Za: 36 Proti: 21 Zdržal sa: 4

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 9:    Návrh na zvýšenie fondu opráv a údržby o 0,20EUR/m2

Výsledok hlasovania: Za: 50 Proti: 10 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

K otázke 10:    Návrh na zvýšenie fondu opráv a údržby každoročne o mieru inflácie vždy k 1.1. príslušného roka

Výsledok hlasovania: Za: 46 Proti: 14 Zdržal sa: 1

 Návrh bol  schválený.

 

Zhrnutie:

 

Otázka č.1    bola schválená

Otázka č. 2    bola schválená

Otázka č. 3    bola schválená

Otázka č. 4    bola schválená

Otázka č. 5    bola schválená

Otázka č. 6    bola schválená

Otázka č. 7    bola schválená

Otázka č. 8    bola schválená

Otázka č. 9    bola schválená

Otázka č.10    bola schválená

 

Zápisnicu z písomného hlasovania vyhotovil v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z.    v platnom znení, predseda Ing.Kunáková Eva a člen Rady Jozef Franek SVB Pekný domov, Súmračná 17, 821 02 Bratislava.

 

Neoddeliteľnou prílohou zápisnice sú hlasovacie lístky vlastníkov bytov v dome.

 

Kompletnú zápisnicu o hlasovaní je možne vidieť na stránke SVB,

alebo osobne u správcu SVB p. Ing.Kunáková Eva.