Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov 14. 06. 2018

Bola pridaná zápisnica zo  zhromaždenia vlastníkov bytov:
Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov 14. 06. 2018

Nakoľko po naštudovaní zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č.205/2014 Z.z. bolo zistené, že novelizáciou tohto zákona sa zmenili podmienky hlasovania a zaviedli sa nové pravidlá pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov bytov podľa ktorých, musíme skonštatovať, že uznesenie týkajúce sa navýšenia príspevku do fondu opráv a údržby nie je v súlade s týmto zákonom.

Aj keď schôdza vlastníkov bytov trvá viac ako hodinu nie je  možné schváliť výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu  len nadpolovičnou väčšinou prítomných. Výšku preddavku je možné podľa tejto novely schváliť len nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov.  

Z uvedeného dôvodu teraz nebudeme zvyšovať príspevok do fondu opráv a údržby.

Predseda a rada SVB

Výzva – Voľba nového predsedu SVB Pekný Domov

Vážení vlastníci bytov Súmračná 15-23, 821 02 Bratislava,

v súvislosti s voľbou nového predsedu SVB Pekný Domov Vás predseda a členovia Rady SVB žiadajú, aby ste zvážili kandidatúru na túto pozíciu a oznámili ju súčasnému predsedovi SVB ešte pred uskutočnením plánovaného zhromaždenia vlastníkov bytov, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2018 o 18,00 hod. v miestnosti č. 271, na poschodí DK Ružinov.

Ďakujeme.

Predseda a členovia Rady SVB

Pozvánka – Zhromaždenie vlastníkov bytov Pekný Domov

Vážení vlastníci bytov Súmračná 15-23, 821 02 Bratislava,

dovoľujem si Vás pozvať na Zhromaždenie vlastníkov bytov Pekný Domov, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2018 o 18,00 hod. v miestnosti č. 271, na poschodí DK Ružinov.

Vaša aktívna účasť na zhromaždení je dôležitým predpokladom pre prijímanie zásadných rozhodnutí týkajúcich sa budúcnosti nášho SVB Pekný Domov.

 

P R O G R A M

schôdze Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov PEKNÝ DOMOV

konanej dňa

14. júna 2018 (štvrtok) o 18,00 hod. v miestnosti č.271 na poschodí DK Ružinov.

 

  1. Privítanie prítomných
  2. Správa o hospodárení SVB Pekný Domov v roku 2017
  3. Vyúčtovanie ročných nákladov za užívanie a správu bytov za rok 2017
  4. Voľba nového predsedu SVB Pekný Domov
  5. Rôzne (plán ďalších obnovovacích prác, výmena hlavných ističov…)
  6. Uznesenie
  7. Záver

Štefan Karolčík

predseda SVB Pekný Domov