Oznam – Prvá ružinovská spoločnosť a.s.

Na žiadosť dodávateľa tepla – Prvej ružinovskej spoločnosti, a.s. a v súvislosti s technickou prehliadkou sústavy tepelných zariadení za účelom zaistenia ich prevádzkyschopnosti Vás

 žiadame

 aby ste vo vlastnom záujme zabezpečili

otvorenie termostatických hlavíc na vykurovacích telesách na maximálny výkon (aj vykurovacie telesá, ktoré nepoužívate), z dôvodu ich odvzdušnenia podľa možnosti aj na niekoľko dní a pri začatí vykurovania skontrolovali ich funkčnosť.

Ďakujeme za pochopenie.