Informácia k hlasovaniu otázok č.7 a č.8

Týmto by som chcela informovať vlastníkov bytov ohľadne hlasovania otázky č.7 a otázky č.8 nasledovne:

 

Otázky č.7 a č.8 v písomnom hlasovaní sú vyhodnotené podľa zákona a novely k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  Zákon 182/1993 §14b ods.4.

Podľa tohto zákona a novely k tomuto zákonu  platí – na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sa zúčastnili písomného hlasovania.

Pre nás slúžia výsledky hlasovania týchto otázok ako prieskum vlastníkov bytov, informácia, ako a či by chceli mať vlastníci bytov  chodník v týchto častiach.

Tieto otázky slúžia pre našu informáciu a tiež pre informáciu pre Mestskú časť Ružinov.

Chodníky sa nebudú realizovať na základe tohto hlasovania, keďže mestská časť Ružinov požadovala pre realizáciu chodníkov, aby nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov súhlasila s takouto realizáciou.

Uvedené výsledky z hlasovania budú postúpené Miestnemu úradu Ružinov.

 

 

Otázka č. 7 – Vzhľadom k hore uvedenému sa realizácia chodníkov nebude realizovať .

 

Otázka č.8 –  Aktuálna informácia – Mestská časť Ružinov má viacero alternatív a  v priebehu tohto roka plánuje zrealizovať chodník. Keď bude rozhodnuté kadiaľ pôjde podáme informáciu.

 

Bratislava, 17.1.2022

Ing.Kunáková Eva